Walne Zgromadzenie Członków 2018

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Morsbud” w Szczecinie zawiadamia, że na podstawie art.83 ust.1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.  o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U z 2003r. nr 119, poz. 1116  z późn.zm.) i § 96 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w dniu 12.06.2018r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej  nr 160 w budynku ZUS, ul. Matejki 22 w Szczecinie.

Materiały na Walne Zgromadzenie/ Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia/ Regulamin Rady Nadzorczej, sprawozdania, projekty uchwał będą dostępne do wglądu dla członka SM w Biurze Spółdzielni (sekretariat)  od dnia 29.05.2018r. w godzinach 9:00-15:00  (w poniedziałki  do 16:30), ul. Lenartowicza 9A, Szczecin.

                                                                                                                                   Zarząd SM „MORSBUD”

 

Porządek obrad

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Morsbud”  w Szczecinie zwołanego na dzień 12.06.2018r.

Godzina rozpoczęcia obrad: 18:00

Miejsce obrad: sala konferencyjna nr 160 II p. w budynku ZUS Szczecin, ul. Matejki 22.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad
  2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Wybór komisji:
  1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017r.
  2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni i sprawozdanie finansowe za 2017r.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji
  2. Dyskusja

10.Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej i Wyborczej

11. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 96 Statutu  do dnia 07.06.2018 r. członkowie Spółdzielni składają pisemny wniosek do Zarządu Spółdzielni o umieszczenie kandydata na liście wyborczej do Rady Nadzorczej oraz oświadczenie kandydata na członka RN.

Wniosek i wzór oświadczenia  jest dostępny w Biurze SM oraz na stronie internetowej.

Aktualności

18.05.2018
Walne Zgromadzenie Członków 2018
29.06.2011 Grillowanie