Walne Zgromadzenie Członków SM "Morsbud" - 12.06.2019

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Morsbud” w Szczecinie zawiadamia, że na podstawie art.83 ust.1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U z 2003r. nr 119, poz. 1116 z późn.zm.) i § 96 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w dniu 12.06.2019r. o godz. 17:00 w auli  budynku Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, 71 - 699 Szczecin.

Materiały na Walne Zgromadzenie/ Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia/ sprawozdania, projekty uchwał, projekt nowego Statutu/ będą dostępne do wglądu dla członka SM w Biurze Spółdzielni (sekretariat)  od dnia 28.05.2019r. w godzinach 9:00-15:00  (w poniedziałki  do 16:30), ul. Lenartowicza 9A oraz udostępnione na platformie e-czynsze.

Zarząd SM „MORSBUD”

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad

2.Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia

              •              Przewodniczącego

              •              Sekretarza

3.Przyjęcie porządku obrad

4.Wybór komisji:

                 •Mandatowo-Skrutacyjnej

                 •Wnioskowej

5.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018r.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności RN za 2018r.

7.Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni i sprawozdanie finansowe za 2018r.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018r.

10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Krzysztofowi Hałaburdzie z działalności w 2018r.

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu –Wiesławowi Kubiakowi z działalności w 2018r.

13.Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Sp-nia może zaciągnąć

14.Projekt ujednoliconego tekstu Statutu

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu

16.Dyskusja i wolne wnioski

17. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej

18. Zamknięcie obrad.

Aktualności

24.05.2019
Walne Zgromadzenie Członków SM "Morsbud" - 12.06.2019
29.06.2011 Grillowanie