Walne Zgromadzenie 2017

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Morsbud” w Szczecinie zawiadamia, że na podstawie art.83 ust.1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U z 2003r. nr 119, poz. 1116  z późn.zm.) i § 96 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w dniu 07.06.2017r. o godz. 1800 w sali konferencyjnej nr 160  w budynku ZUS, ul. Matejki 22 w Szczecinie.

Materiały na Walne Zgromadzenie/ Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia/ Regulamin Rady Nadzorczej, sprawozdanie, projekty uchwał  będą dostępne do wglądu w Biurze Spółdzielni (Sekretariat)  od dnia 22.05.2017r. w godzinach 9:00-15:00 (w poniedziałki do 16:30), ul. Lenartowicza 9A, Szczecin.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór komisji:

5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016r.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni i sprawozdanie finansowe za 2016r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

               - lokalu przynależnego(piwnica) - Lenartowicza 9
               - nieczynnej bramy przechodniej - Robotnicza 23B/24
               - prawa do zabudowy bramy przejazdowej - Lenartowicza 22A
8. Dyskusja
9. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej
10. Zamknięcie obrad.

Aktualności

12.05.2017
Walne Zgromadzenie 2017
29.06.2011 Grillowanie